040 753 1917 katri@karajaworks.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Karaja Works:in henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5.2018. Viimeisin muutos 4.12.2024.

 

1. Rekisterinpitäjä

Karaja Works

2599204-2

Katri Karajalehto

Palvaniementie 115

41450 Leppälahti.

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katri Karajalehto

katri@karajaworks.fi

Puh. +358 (0)40 753 1917 .

 

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • Tieisännöinnissä Laki yksityisistä teistä 
  • Lemmikkihoitolan asiakkailla henkilön suostumus sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä
  • Koneurakoinnissa rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuen asiakassuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Tieisännöinnissä kiinteistön omistajan nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) ja kiinteistön tunnus, osoite ja yksiköintitiedot.
  • Lemmikkihoitolan asiakkailta lemmikin omistajan nimi ja yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero).
  • Koneurakoinnissa asiakkaan/yrityksen nimi, työn tilaajan nimi, yrityksen y-tunnus, laskutusosoite, työkohteen osoite ja tunnus ja yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään toistaiseksi. Tieisännöinnissä yhteystiedot poistetaan kuukauden kuluessa siitä, kun tiekunnan asiakkuus lakkaa. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii, ettei kirjallisiin rekistereihin ole pääsyä asiattomilla henkilöillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).